61 639 07 24 / 61 853 75 32 Pon.- Pt. 10:30 - 18:30[email protected]

Gwarancja i reklamacje. Rękojmia za wady.

Dotyczy produktów zakupionych od 01.01.2023

Z przepisami dotyczącymi zakupów do 31.12.2022 można zapoznać się tutaj.

 

I. Odpowiedzialność Trekker Sport za zakupiony w jego sklepie towar

1. Trekker Sport ponosi odpowiedzialność za to, że zakupiony w jego sklepie towar jest zgodny z umową zawartą z konsumentem. 

2. „Konsument” oznacza osobę fizyczną, która zawierając umowę kupna-sprzedaży ze sklepem działa w celach niezwiązanych z wykonywaną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Trekker Sport zaakceptował.

4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Trekker Sport wykaże, że:

2.a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

2.b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

2.c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Trekker Sport udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

2. Trekker Sport nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

3. Trekker Sport ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Trekker Sport lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Trekker Sport lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.

5. Trekker Sport ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

6. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

7. Trekker Sport nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

II. Zgłoszenie reklamacji  i odpowiedź na reklamację

W przypadku stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, o których w pkt I powyżej, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia warunków odbioru przez nas wadliwego towaru. Prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] bądź telefoniczny.

Przesyłka z wadliwym towarem powinna zawierać wypełniony formularz zgłoszenia wady.

Prosimy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym.

Wadliwy produkt można odesłać na nasz adres:

Sklep Trekker Sport

ul. Powstańców Wielkopolskich 12 B

61-895 Poznań

Trekker Sport  jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Trekker Sport przekazuje konsumentowi na papierze lub pocztą elektroniczną.

Jeżeli Trekker Sport nie udzielił odpowiedzi na reklamację w wymienionym powyżej terminie, uważa się, że uznał reklamację. 

III. Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Trekker Sport może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Trekker Sport może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Trekker Sport. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Trekker Sport, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Trekker Sport uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Trekker Sport dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Trekker Sport został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Trekker Sport.

5. Konsument udostępnia Trekker Sport towar podlegający naprawie lub wymianie. Trekker Sport odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Trekker Sport demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

IV. Obniżenie ceny oraz odstąpienie od umowy

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Trekker Sport odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt  III ust. 2. 

2) Trekker Sport nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt  III ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Trekker Sport próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt III;

5) z oświadczenia Trekker Sport lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Trekker Sport zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Trekker Sport na jego koszt. Trekker Sport zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Trekker Sport dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IV. Gwarancje handlowe producenta towaru udzielona na rzecz konsumenta

Zakupione towary podlegają gwarancji handlowej producenta, jeśli ten takiej udziela.

Potwierdzeniem udzielonej gwarancji jest informacja producenta dołączona do towaru zawierająca oświadczenie producenta o udzieleniu gwarancji.

Gwarancji podlegają wady ukryte produktu wynikające z błędów materiałowych lub procesu produkcyjnego. Oznacza to jednocześnie,  że gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem (suszenie obuwia na promiennikach ciepła, pranie itp.).

Gwarancja handlowa jest wiążąca dla gwaranta na warunkach określonych w oświadczeniu o gwarancji handlowej i związanej z nią reklamie, które były dostępne w momencie zawarcia umowy lub wcześniej. 

Jeżeli producent oferuje konsumentowi handlową gwarancję trwałości niektórych towarów przez określony okres, producent przez cały okres obowiązywania handlowej gwarancji trwałości odpowiada bezpośrednio wobec konsumenta za naprawę lub wymianę towarów. Producent może zaoferować konsumentowi w oświadczeniu o handlowej gwarancji trwałości korzystniejsze warunki.

Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 24 miesiące liczone od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji przy sprzedaży, jest wydany kupującemu dokument gwarancyjny.

Uszkodzony produkt można odesłać na nasz adres:

Sklep Trekker Sport

ul. Powstańców Wielkopolskich 12 B

61-895 Poznań

Przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji. Prosimy wypełnić wszystkie pola pismem drukowanym. Prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] 

V. Do kogo się zwrócić w przypadku sporu ze sklepem.

W przypadku powstałego sporu ze sklepem, konsument ma możliwość  skorzystania z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

przykładowo:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów  Polskich pod adresem email [email protected]